Tips and How To in Everyday Life!

Thursday, April 27, 2017

อายุขัยของสุนัข - Lifespan of Dog
พวกเราที่ผ่านการเลี้ยงสุนัขมาหลายตัว จะเข้าใจความรู้สึกเมื่อสัตว์เลี้ยงสุดที่รักต้องจากไปเมื่อถึงอายุขัยของมัน เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าเวลา 1 ปีของเราสุนัขจะเท่ากับสุนัขอายุเพิ่มขึ้น 7 ปี อย่างไรก็ตามน้ำหนักของสุนัขจะเป็นตัวแปรของอายุขัยสุนัขให้แตกต่างกันไปบ้าง ตารางด้านบนแนะนำแนวทางประเมินอายุขัยของสุนัข (Dog's Lifespan)  โดยพิจารณาจากอายุและน้ำหนักของสุนัข คร่าวๆ ดังนี้
  • สุนัขน้ำหนักเกิน 90 ปอนด์ ( 40.9 กิโลกรัม) ที่อายุ 5 ปี จะมีอายุพอกับคนอายุ 42 ปี และเริ่มแก่
  • สุนัขน้ำหนัก 51 ถึง 90 ปอนด์ (23.1 ถึง 40.8 กิโลกรัม) ที่อายุ 6 ปี จะมีอายุพอกับคนอายุ 45 ปี และเริ่มแก่
  • สุนัขน้ำหนัก  21 ถึง 50 ปอนด์ (9.5 ถึง 40.7 กิโลกรัม) ที่อายุ 7 ปี จะมีอายุพอกับคนอายุ 47 ปี และเริ่มแก่
  • สุนัขน้ำหนักไม่เกิน 20 ปอนด์ (9.4 กิโลกรัม) ที่อายุ 7 ปี จะมีอายุพอกับคนอายุ 44 ปี และเริ่มแก่
  • สุนัขน้ำหนักเกิน 90 ปอนด์ ( 40.9 กิโลกรัม)  ที่อายุ 10 ปี จะมีอายุพอกับคนอายุ 78 ปี และเข้าวัยชรา
  • สุนัขน้ำหนัก 51 ถึง 90 ปอนด์ (23.1 ถึง 40.8 กิโลกรัม) ที่อายุ 10 ปี จะมีอายุพอกับคนอายุ 66 ปี และเข้าวัยชรา
  • สุนัขน้ำหนัก  21 ถึง 50 ปอนด์ (9.5 ถึง 40.7 กิโลกรัม) ที่อายุ 12ปี จะมีอายุพอกับคนอายุ 69 ปี และเข้าวัยชรา
  • สุนัขน้ำหนักไม่เกิน 20 ปอนด์ (9.4 กิโลกรัม) ที่อายุ 14 ปี จะมีอายุพอกับคนอายุ 72 ปี และเข้าวัยชรา
  • สุนัขน้ำหนักไม่เกิน 90 ปอนด์ (40.8 กิโลกรัม) จะอยู่กับเจ้าของได้นานสุดประมาณ 20 ปี ส่วนสุนัขน้ำหนัก 90 ปอนด์ขึ้นไป จะอยู่กับเรานานสุดประมาณ 16 ปี นอกจากนี้ อายุขัยของสุนัขยังขึ้นอยู่กับสายพันธ์, การเลี้ยงดู, ฯลฯ

สุนัขไม่แตกต่างจากมนุษย์เพราะเมื่อเริ่มแก่ก็จะมีปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหากล้ามเนื้อและกระดูกต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลมากขึ้นทั้งด้านอาหาร, การออกกำลังกาย, และสภาพจิตใจ และต้องพบสัตว์แพทย์เป็นระยะๆ


ที่มา: Lifehack

No comments:

Post a Comment