» » วิธีจัดการกับปัญหาหนี้สิน - How To Get Out Of Debt

19 January 2012

วิธีจัดการกับปัญหาหนี้สิน - How To Get Out Of Debtหนี้สินของบุคคลทั่วๆ ไป ส่วนใหญ่เกิดจากใช้จ่ายเกินรายได้ที่ได้รับจริง บางครั้งกว่าจะรู้ตัวก็ก่อหนี้ก้อนใหญ่จนเกินความสามารถที่จะชำระได้ง่ายๆ  Website Get Rich Slowly ได้แนะนำ trick ที่จะช่วยให้เราจัดการกับหนี้สินไว้ดังนี้
  1. Stop acquiring new debt. - หยุดก่อหนี้ใหม่ รวมถึงการหยุดใช้บัตรเครดิตทุกๆ ประเภท จนกว่าจะสามารถควบคุมให้รายรับมากกว่ารายจ่าย (ขั้นตอนนี้ลงมือทำทันที)
  2. Establish an emergency fund. - เก็บเงินสำรองฉุกเฉิน  ซึ่งวิธีที่เหมาะสมที่สุดก็คือเงินฝากในบัญชีสะสมทรัพย์ที่ไม่มี ATM เพื่อไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นเกิดอุบัติเหตู หรือตกงาน ส่วนจำนวนเงินสำรองฉุกเฉินที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 3 เท่าของรายรับแต่ละเดือนหรือมากกว่านั้น (ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายเดือนจึงสำเร็จ)
  3. Implement a debt snowball. - ชำระหนี้ด้วยวิธี Debt Snowball  ซึ่งเป็นการจัดการชำระหนี้โดยเทน้ำหนักให้กับหนี้ก้อนเล็กที่สุด  ตัวอย่างเช่นถ้าเราสามารถชำระหนี้ได้เดือนละ 10,000 บาท และมีหนี้อยู่ 3 ราย - 50,000 -30,000 -20,000 ให้เราชำระหนี้ 2 รายแรกเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำสุดที่สามารถตกลงกับเจ้าหนี้ได้ และเทเงินที่เ่หลือทั้งหมดเพื่อชำระหนี้รายเล็กที่สุด  วิธีนี้จะจะลดจำนวนเจ้าหนี้ให้น้อยรายลงได้เร็ว ซึ่งส่งผลทางจิตวิทยาให้เรามีกำลังใจในการ clear หนี้สิน (วิธีนี้สามารถทำไปพร้อมกับการสะสมเงินสำรองฉุกเฉิน ซึ่งอาจใช้เวลาเป็นปี ๆ เพื่อชำระหนี้สินคงค้าง)
No comments:

Post a Comment