» » The Weird Body quiz: คุณรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแค่ไหน?

04 November 2008

The Weird Body quiz: คุณรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแค่ไหน?

ทดสอบว่าเรารู้เ้รื่องเกี่ยวกับร่างกายของเรามากน้อยแค่ไหนจาก The  New York Times
คำถามแปลกๆ เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของเรา เช่นใช้ดินสอบ่อยๆ เพิ่มสารตะกั่วหรือไม่  จะตรวจสอบกลิ่นปากของเราเองได้อย่างไร?

หลังจากทดสอบความรู้แล้วอย่าลืมดูว่าสอบได้หรือสอบตกด้วยครับ!

http://www.nytimes.com/interactive/2008/10/31/health/20081031_WELLQUIZ.html

No comments:

Post a Comment